Aardschok met schade


Hieronder ziet u twee sterk vereenvoudigde animaties van de oppervlaktebeweging als gevolg van een aardschok. Aan de hand van deze animaties verklaren we de bijbehorende grafieken.

ScheefstandAnimatie aardschok door verzakking met scheefstand als resultaat


BreukAnimatie aardschok door verzakking met breuk als resultaat

de Stand

Midden in de eerste grafiek ziet u dat de stand in zeer korte tijd "verspringt". De muur is in langsrichting in zeer korte tijd van stand veranderd. Op het zelfde moment vertoont de tweede lijn ook een kleine sprong welke laat zien dat de muur ook in dwarsrichting lichtelijk van stand is veranderd. Beide grafieken komen niet meer terug op hun oorspronkelijke niveau.Plotselinge verandering van de stand van een pand.


Conclusie: Het muurdeel waarop de sensor is gemonteerd is na de schokgolf in dezelfde stand teruggekomen. In langsrichting was de beweging veel sterker als in de dwarsrichting. in langsrichting heeft gedurende 5 seconden de muur gemiddeld 0,8 duizenste graad scheef gestaan.


de Trillingen

In deze grafiek zien we de maximale boog welke tijdens de passage van de schokgolf is waargenomen.De maximale boog tijdens de beving.

De beide rode pieken vertegenwoordigen de maximale uitslagen, dwz. de grootste doorlopen boog tijdens de passage van de aardbeving.De grootste gemeten boog tijdens de passage.


Conclusie: Tijdens de beving doorliep de muur in langsrichting een boog van maximaal 2 honderdste graad en in dwarsrichting 2,5 honderdste graad.


de Versnellingen

Hieronder ziet u de versnellingen in respectivelijk langs-, dwars- en hoogterichting van de muur.  Dit zijn de waargenomen piek versnellingen binnen een periode van 5 seconden.Piekversnellingen tijdens aardschok.


Conclusie: Tijdens de beving is een maximale versnelling in langsrichting van 0,24 meter per secondekwadraat gemeten. In langsrichting 0,085 meter per secondekwadraat en in de hoogte 0,34 meter per secondekwadraat.


Eindconclusie:

Dit was een relatief zware schok welke zowel uitslag gaf op de waterpassensor en op de versnellingmeters. De waterpassensor tonen aan dat er een blijvende standverandering is opgetreden.

Omdat er een duidelijke uitslag is van de Trillingen en Versnellingen mag men concluderen: de schok is de veroorzaker van de vervorming.

Toelichting:

Een standverandering van 4,7 duizendste graad lijkt onbeduidend. Echter, indien de schadesensor in het fundament is gemonteerd kan de nok van het huis op 8 meter hoger (de radius) 0,66 millimeter verplaatst zijn. Dit hoeft op zich geen zichtbare schade tot gevolg te hebben. Bij 5 van dergelijke veranderingen is dit reeds opgelopen tot 3,3 millimeter...

Indicatieve berekening:

Starre vervorming = Aantal veranderingen x radius x tangens(stand voor schok - stand na schok)

In cijfers:

Starre vervorming = 5 x 8000 x tan(0.4962 - 0.4915)

Starre vervorming = 3,3 millimeter.